Ile czasu trwa rozwód?

Ile czasu trwa rozwód?

Ile czasu trwa rozwód?

Rozwód zgodnie z definicją prawną to sposób rozwiązania istniejącego z punktu widzenia prawa związku małżeńskiego. Innymi słowy, jest to sposób rozwiązania ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Każdy adwokat usłyszał zapewne pytanie: Ile potrwa sprawa rozwodowa? Ze względu na prawną doniosłość samej instytucji małżeństwa, która wymaga sformalizowanego trybu zawarcia związku małżeńskiego, również jego rozwiązanie jest nacechowane wysokim stopniem sformalizowania. Oznacza to, że procedura udzielenia rozwodu jest najczęściej rozbudowana; faktyczne udzielenie rozwodu następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego i trwa najczęściej znacznie dłużej, niż procedura zawarcia związku małżeńskiego.

Czas sprawy rozwodowej jest uzależniony od wielu czynników, a przede wszystkim od tego, czy strony będą chciały orzekania o winie. Każda sprawa jest inna indywidualna i ten czynnik uzależnia czas trwania naszego rozwodu. Jeżeli małżonkowie zgodnie będą żądali rozwodu bez orzekania o winie, to istnieje szansa zakończenia sprawy na jednej – dwóch rozprawach. Jeżeli mówimy o rozwodzie z orzekaniem o winie, to trudniej jest cokolwiek przewidzieć, poza tym, że sprawa może się ciągnąć długo (nawet kilka lat), ponieważ spory dotyczyć będą wszystkie sfery życia: dzieci, alimenty, majątek.

O czym orzeka sąd podczas rozprawy rozwodowej?
Wina w rozkładzie pożycia – sąd wskazuje, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Można od tego odstąpić, jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie.

Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.

Kontakty z dzieckiem, jeśli orzeczono, że jeden z małżonków ma ograniczonenia we władzy rodzicielskiej.

Alimenty – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sposób korzystania z nieruchomości, jeżeli małżonkowie nadal mieszkają wspólnie.

Podział majątku wspólnego – jednakże jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Na ogół przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną!
logo

Ostatnie wpisy

Odpowiedz

Minimum 6 characters